sangoma-elastix-voip.jpg

sangoma-elastix-voip.jpg

sangoma-elastix-voip.jpg

تاریخ::
2015/05/23 03:29
نام فایل::
sangoma-elastix-voip.jpg
فرمت::
JPEG
اندازه::
17KB
عرض::
600
ارتفاع::
284
ارجاع‌های:
ارتباط_گیت_وی_سنگوما_sangoma_و_الستیکس_elastix

ارتباط گیت وی سنگوما با سرور الستیکس

چاپ/برون‌بری