Telephony Routing over IP)TRIP)، پروتکل مسیر یابی تلفنی روی IP است. TRIP برای مسیر دهی به اطلاعات میان دامنه های اجرایی و تبلیغ ویژگیهای مسیرهای منتهی به مقصد، استفاده می شود. عملکرد TRIP مستقل از هر گونه پروتکل سیگنالینگ است، از این رو TRIP می تواند به عنوان پروتکل مسیریابی تلفنی به هر پروتکل سیگنالینگ خدمت کند. از پروتکل دروازه مرزی (BGP-4) برای توزیع اطلاعات مسیریابی شده بین حوزه های اداری استفاده می شود. TRIP برای توزیع اطلاعات مسیریابی شده تلفنی بین حوزه های اداری، استفاده می شود. شباهت بین این دو پروتکل آشکار است، و در نتیجه TRIP پس از BGP-4 مدل شده است.

چاپ/برون‌بری