سوال : SIP از چند خط می تواند پشتیبانی کند؟

جواب : D30 می تواند از دو خط SIP بصورت همزمان پشتیبانی کند .

چاپ/برون‌بری