Originate

طرزاستفاده ازدستور originate را در dialplanبررسی می کنیم.

به دو روش می توان از این دستور استفاده کرد.

1) تماس بین یک channel ویک application خاص originate شود.

 Syntax : originate<tech/data> application <appname> [appdata]

مثال) exten ⇒ s,1,Originate(SIP/100,app,Playback,welcome)

در این مثال بعد از برقرای تماس با داخلی 100، پیغام welcome برای داخلی playback میشود.

2) تماس بین یک channel ویک extension خاص originate شود.

 Syntax : originate<tech/data> extension [<exten>@][<context>]

مثال) exten ⇒ s,1,Originate(SIP/100,exten,default,s,1)

داخلی 100 به[default ] contrext وs=,extension با priority=1 مسیردهی می شود.

 [globals]
 PHONES_TO_PAGE=SIP/phoneA&SIP/phoneB&SIP/phoneC
 [paging]
 exten => 500,1,Answer()
    same =>n,Record(/tmp/page.wav)
    same =>n,Originate(Local/pageplayback@paging,exten,paging,page,1)
    same =>n,Hangup()
 exten => page,1,Answer()
    same =>n,Page(${PHONES_TO_PAGE})
    same =>n,Hangup()
 exten => pageplayback,1,Answer()
   same => Playback(/tmp/page.wav)

مشابه تمام زبان های برنامه نویسی درdialplanاز function ها و applicationها استفاده میکنیم . applicationsها این قابلیت را دارا هستند که هرعمل خاصی را در channel اجرا نمایند. به طور کلی می توان حدود 300 الی 400 application و function در استریسک معرفی نمود و در برنامه نویسی dial plan از انها استفاده کرد. در ادامه باذکر مثال به معرفی پرکاربردترین این توابع می پردازیم.

چاپ/برون‌بری