سوال: مزیت استفاده از گیت وی اسکایپ Vanderbilt چیست؟

پاسخ: اگر کاربر اسکایپ هستید، می توانید با دیگر کاربران اسکایپ تماس رایگان برقرار کنید. تماس با کسانی که اکانت اسکایپ ندارند و یا کسانی که از کابل برای ارتباط استفاده می کنند، هزینه بر است. به وسیله ایجاد این گیت وی، می توانید با اکانت های اسکایپ خود تماس بگیرید و از صرف هرگونه هزینه ای جوگیری کنید.

چاپ/برون‌بری