پرسش: من نمی توانم به پروکسی SIP متصل شوم، چه باید انجام دهم؟

پاسخ: 1- بررسی کنید که آیا یک IP آدرس اخثصاص داده اید یا خیر. اگر شما پورت WAN را به حالت DHCP تنظیم کرده اید، لطفا مطمئن شوید که سرور DHCP روشن است. 2- لطفا Gateway خود را بررسی کنید. 3- سرور DNS را بررسی کنید 4- مطمئن شوید اطلاعات حساب شما درست همان اطلاعاتی است که از ISP خودتان دریافت کرده اید. 5- بررسی کنید سرور SIP proxy روشن است. 6- پورت SIP را بررسی نمایید. عدد پیش فرض 5060 است.

چاپ/برون‌بری