تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
استریسک_agi [2015/03/16 16:23]
مسعود حیدری [EAGI, DeadAGI and FastAGI]
استریسک_agi [2015/03/16 16:24]
مسعود حیدری [EAGI, DeadAGI and FastAGI]
خط 86: خط 86:
  * هر کدام از متغیرها را می توان در agi فراخوانی نمود.  * هر کدام از متغیرها را می توان در agi فراخوانی نمود.
  
-    **sample** 
     #​!/​usr/​bin/​php -q      #​!/​usr/​bin/​php -q 
     <?      <? 
خط 102: خط 101:
    ​$agi->​hangup(); ​    ​$agi->​hangup(); ​
   ?>   ?>
 +   
 +**  Commands vs. Apps**
  
چاپ/برون‌بری