سوال : ارتباط فکس و T.38 چیست؟

جواب: T.38 یک توصییه ITU برای امکان انتقال فکس بر روی IP شبکه در زمان واقعی است . Ip PBX زایکو پشتیبان گذرT.38 فکس است.

چاپ/برون‌بری