ارتباط hx411 با الستیکس

سوال:من یک hx411 خریداری کردم و در شبکه با سرور الستیکس رجیستر کردم و یک داخلی به آن تخصیص دادم ویک تلفن معمولی آنالوگ به fxs آن وصل کرده و با کلیه خطوط دیگر می توان با آن تماس گرفته و صحبت کرد ولی با این تلفن آنالوگ نمی توانم با هیچکدام از خطوط تماس بگیرم حتی با 7777 هم نمی توان ارتباط برقرار کرد. لطفا علت را توضیح دهید.

جواب:

در ابتدا باید مشخص کنید که آیا این پورت FXS را بر روی الستیکس رجیستر کرده اید؟

اگر می خواهید این پورت را به عنوان داخلی IP بر روی سرور الستیکس رجیستر کنید باید ابتدا یک داخلی IP بر روی سرور الستیکس تعریف کنید سپس همان داخلی با همان پسورد را بر روی پورت FXS روی گیتوی تنظیم کرده و سپس بر روی گیتوی در قسمت SIP، سرور الستیکس را به گیتوی معرفی کنید. یک ترانک SIP هم بر روی الستیکس تعریف کنید و IP Address مربوط به گیتوی را به آن معرفی کنید.

اگر نمی خواهید این پورت FXS را به عنوان بک داخلی IP بر روی سرور الستیکس رجیستر کنید، باید یک ترانک SIP بین گیتوی و الستیکس تعریف کرده و سپس برای ایجاد تماس های خروجی از روی FXS باید در قسمت Routing Table این Route نوشته شود:

FXS 1XX route IP 192.168.1.1:5060

در این مثال رنج داخلی ها روی سرور الستیکس 1XX و IP Address سرور الستیکس 192.168.1.1در نظر گرفته شده است.

باید یک ترانک نیز در الستیکس ایجاد کنید.

در الستیکس: Trunk→ SIP Trunk→ add. در دو فیلد Trunk name یک اسم برای ترانک خود تعریف کنید. این دو نام می تواند یکی باشد. سپس در قسمت PEER Detail می توان مشخصات زیر را وارد کرد:

host: IP Address (gateway port=5060 type= friend qualify=yes insecure=very context=from-trunk

همچنین در گیتوی در قسمت Basic → SIP دو فیلد Register server و proxy server می بایست IP Address مربوط به سرور الستیکس قرار داده شود. Authentication Mode را نیز برابر Register by line یا Reg Line/Reg Gateway قرار دهید. نیازی به پر کردن دو فیلد Username و Password نیست.

چاپ/برون‌بری