تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx [2015/03/08 05:43]
saman ایجاد شد
اخذ_نمایندگی_راهکار_۳cx [2015/03/08 05:43]
saman
خط 1: خط 1:
-http://​cytco.net/​voip-wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​w=120&​h=61&​t=1425811361&​tok=c052d1&​media=3cx-partner-logo-hd1.jpg+{{:​3cx-partner-logo-hd1.jpg?200|}} 
 + 
چاپ/برون‌بری