تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
نگارش بعد
نگارش قبل
اتکام_atcom [2015/05/17 12:49]
علی یزدانجو
اتکام_atcom [2015/08/09 11:25]
علی یزدانجو
خط 1: خط 1:
 **گوشی های سری 800 اتکام** **گوشی های سری 800 اتکام**
  
-دریافت فایل گوشی اتکام 810 +دریافت فایل گوشی اتکام 810 {{:​810.zip|}}
  
 دریافت فایل گوشی اتکام 820 {{:​at820.zip|}} ​ دریافت فایل گوشی اتکام 820 {{:​at820.zip|}} ​
خط 14: خط 14:
 دریافت فایل گوشی Rainbow-1 اتکام {{:​rainbow-1.zip|}} ​ دریافت فایل گوشی Rainbow-1 اتکام {{:​rainbow-1.zip|}} ​
  
-دریافت فایل گوشی Rainbow-2 اتکام {{:​rainbow-2.zip|}} ​+دریافت فایل گوشی Rainbow-2 اتکام {{:​rainbow-2.zip|}} 
 +  
 +دریافت فایل گوشی Rainbow-3 اتکام {{:​r3-v1.8.3.23061.zip|}}
  
 دریافت فایل گوشی Rainbow-4 اتکام ​ {{:​rainbow-4.zip|}} دریافت فایل گوشی Rainbow-4 اتکام ​ {{:​rainbow-4.zip|}}
  
  
چاپ/برون‌بری