گوشی های سری 800 اتکام

دریافت فایل گوشی اتکام 810 810.zip

دریافت فایل گوشی اتکام 820 at820.zip

دریافت فایل گوشی اتکام 840 at840.zip

دریافت فایل گوشی اتکام 800 (گوشی های کال سنتر) at800-d.zip


گوشی های سری Rainbow اتکام

دریافت فایل گوشی Rainbow-1 اتکام rainbow-1.zip

دریافت فایل گوشی Rainbow-2 اتکام rainbow-2.zip

دریافت فایل گوشی Rainbow-3 اتکام r3-v1.8.3.23061.zip

دریافت فایل گوشی Rainbow-4 اتکام rainbow-4.zip

چاپ/برون‌بری