تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است [2016/04/23 01:22]
bahare
آیا_asterisk_scf_پایان_کار_استریسک_است [2016/04/23 01:22]
bahare
خط 5: خط 5:
  
 خیر خیر
 +
 +
 ارائه Asterisk SCF در توسعه استریسک تاثیری نخواهد داشت. دیجیوم و کمپانی استریسک به تازگی نسخه 1.8 استریسک را ارائه کرده اند که پیشرفت های متعدد در زمینه های ​ SRTP و پشتیبانی IPv6 برای SIP؛ اتصال به پشتیبانی شناسایی؛ادغام تقویم برای CalDAV, iCal ؛ تبدیل تقویم؛بازنویسی سیستم تماس ورودی؛ پشتیبانی ​ CCSS, CCBS CCNR AOC-S, AOC-D and AOC-E و غیره را فراهم می آورد. ارائه Asterisk SCF در توسعه استریسک تاثیری نخواهد داشت. دیجیوم و کمپانی استریسک به تازگی نسخه 1.8 استریسک را ارائه کرده اند که پیشرفت های متعدد در زمینه های ​ SRTP و پشتیبانی IPv6 برای SIP؛ اتصال به پشتیبانی شناسایی؛ادغام تقویم برای CalDAV, iCal ؛ تبدیل تقویم؛بازنویسی سیستم تماس ورودی؛ پشتیبانی ​ CCSS, CCBS CCNR AOC-S, AOC-D and AOC-E و غیره را فراهم می آورد.
  
چاپ/برون‌بری