سوال: آیا Asterisk SCF پایان کار استریسک است؟

خیر

جواب: ارائه Asterisk SCF در توسعه استریسک تاثیری نخواهد داشت. دیجیوم و کمپانی استریسک به تازگی نسخه 1.8 استریسک را ارائه کرده اند که پیشرفت های متعدد در زمینه های SRTP و پشتیبانی IPv6 برای SIP؛ اتصال به پشتیبانی شناسایی؛ادغام تقویم برای CalDAV, iCal ؛ تبدیل تقویم؛بازنویسی سیستم تماس ورودی؛ پشتیبانی CCSS, CCBS CCNR AOC-S, AOC-D and AOC-E و غیره را فراهم می آورد.

چاپ/برون‌بری