تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_پست_صوتی_خارج_از_چارچوب_استریسک_کار_می_کند [2015/05/20 15:22] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>,​ دانشنامه ویپ, voicemail ,تلفن VoIP,​تلفن ویپ,​دیجیوم , تلفنهای Digium ,SIP ,DPMA }}
 +
 +Q: Does the voicemail application work out of the box on Asterisk? ​
 +
 +A: Yes. If DPMA is used, meaning that the phones are provisioned by it, and the phones are setup on a SIP peer that has voicemail, then the voicemail application works "out of the box."
  
چاپ/برون‌بری