سوال: آیا می توان هم شماره جدید و هم شماره قدیمی را حفظ کرد؟

جواب: بله

چاپ/برون‌بری