تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

آیا_می_توانید_از_تن_زنگ_با_پسوند_wav_استفاده_کنید [2015/05/20 15:34] (فعلی)
روشنک اسدیان ایجاد شد
خط 1: خط 1:
 +{{keywords>​ ,VoIP, دانشنامه ویپ, مباحث شبکه ,​Alert-Info,​ring-tones,​wav,​ تلفن دیجیوم ,Digium}}
 +
 +Q: Can you use custom .wav file ring tones? ​
 +
 +A: You can do custom ring tones, but you'll need to convert them to raw signed linear files first.
  
چاپ/برون‌بری