سوال: آیا مکان اصلی برای سند سازی استریسک SCF و اطلاعات پروژه وجود دارد؟

جواب: اسناد مربوط به استریسک SCF در آدرس https://wiki.asterisk.org در دسترس است.

چاپ/برون‌بری