سوال: آیا فری سوئیچ با یک PRI می توان بکار برد؟

Q: Can I use FreeSWITCH with a PRI (E1/J1/T1)?

A: FreeTDM supports PRI cards (as well as analog cards).

چاپ/برون‌بری