سوال:آیا تماس های ویپ امن است؟

جواب: بله، تقریبا تمامی تماسهای ویپ در حال حاضر کدگذاری شده اند. ذهنیتی که امروزه در مورد ویپ دارد عدم پشتیبانی از رمزگذاری است ولی باید به این نکته توجه داشت که در اختیار داشتن تلفنی امن با ویپ بسیار ساده تر از خطوط تلفنی سنتی است. دریافت و ردیابی مکالمات ویپ با چند راه حل منبع باز امکان پذیر است هر چند بسیاری از سرویس دهندگان ویپ برای مشکل کردن دسترسی و استراق سمع از فشرده سازی استفاده می کنند. ولی بطور کلی میتوان گفت که با ابزار ایمن کننده که در حال حاضر از آنها در تماس های ویپ استفاده می شود و ابزار کدگذاری، تقریبا تمامی تماسهای ویپ امنیت دارند.

چاپ/برون‌بری