این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!


در این مطلب چگونگی برقراري ارتباط بين گيت وي FXS و FXO مي باشد. بدين ترتيب كه هريك از پورت هاي FXS قادر باشد با ديگر پورت هاي FXS در ارتباط بوده و از طريق پورت هاي FXO با خطوط شهري PSTN تماس برقرار كند. تماس هاي ورودي نيز از طريق FXO به FXS منتقل شود.

مرحله اول :

پس از وارد شدن به گيت وي FXS در منوي Basic بخش Network آدرس IP را به 192.168.1.218 و آدرس گيت وي را به 192.168.1.1 تغيير دهيد.

مرحله دوم :

از منوي Line به بخش Feature وارد شويد، سپس تيك Registration را غير فعال نماييد، با توجه به شكل دقت نماييد كه تيك هاي مربوط به CID، Call Hold، Caller ID display، Call waiting فعال شوند.

مرحله سوم :

از منوي Routing وارد بخش Routing Table شده و دستورالعمل هاي ذيل را تايپ نماييد.

مرحله چهارم :

پس از وارد شدن به گيت وي FXO در منوي Basic بخش Network آدرس IP را به 192.168.1.217 و آدرس گيت وي را به 192.168.1.1 تغيير دهيد.

مرحله پنجم :

از منوي Line به بخش Trunk وارد شويد، سپس تيك Registration را غير فعال نماييد، با توجه به شكل دقت نماييد كه تيك هاي مربوط به Caller ID detection و Echo Cancellation فعال شده باشد. سپس كليه خطوط FXO را به شماره 888 به صورت Bind نماييد.

مرحله ششم :

از منوي Routing وارد بخش Routing Table شده و دستورالعمل هاي ذيل را تايپ نماييد.

توضيحات :

دستور العمل FXS 8 route IP 127.0.0.1:5060 به معناي اين است كه پورت هاي FXS شماره هايي كه با 8 شروع مي شوند را از گيت وي خارج نكنند و به عنوان تماس داخلي در نظر بگيرد.

دستور العمل IP[192.168.1.217:5060] X route FXS 1-8 به معناي اين است كليه تماس هايي كه از طرف آدرس168.1.217 مي آيند به صورت متوالي به پورت هاي 1 تا 8 FXS منتقل شوند.

دستور العمل FXS x route IP 192.168.1.217:5060 به معناي اين است پورت هاي FXS هر شماره اي را كه گرفتند، تماس ها به سمت آدرس 168.1.217 منتقل شوند.

چاپ/برون‌بری